Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Predstavnički dom PFBiH usvojio novi zakon o računovodstvu i reviziji

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je na sjednici usvojio predloženi, novi zakon o računovodstvu i reviziji zbog potrebe unapređivanja revizije i računovodstva, a što je jedan od ciljeva Ekonomske politike Federacije BiH.

Cilj novog Zakona o računovodstvu i reviziji je podizanje kvalitete financijskog izvještavanja i revizije u Federaciji i usklađivanje s najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, kroz unapređenje sustava obavljanja revizije, što je jedan od preduvjeta za privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investitora.

Implementacija odredbi nove Direktive EU, a prije svega uspostavljanje efikasnog sustava kontrole kvalitete rada u reviziji, kao i sustava nadzora nad revizijom, treba doprinijeti poboljšanju kvalitete revizorskih izvješća na trajnoj osnovi.

Novine u ovom zakonu odnose se, između ostalog, na unapređenje kvalitete financijskog izvještavanja, što će se postići prilagođavanjem računovodstvenih pravila ekonomskoj snazi i veličini pravnih osoba.

Također, odnose se na uvođenje subjekata od javnog interesa, primjenu novih kriterija za razvrstavanje pravnih osoba, uvođenje mikro pravnih osoba za koje su pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća.

Zakonom se predviđa uspostava Registra pravnih osoba i poduzetnika, kao i Registra kvalificiranih osoba.

Propisano je da podaci iz financijskih izvještaja svih obveznika budu javno dostupni dok će Međunarodni standardi iz oblasti računovodstva i revizije također biti dostupni, bez naknade, na domaćem jeziku.

U cilju smanjenja obaveza, zakonom se ukida i obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) financijskih izvješća, kao i troškova gospodarskim društvima koji se odnose na njihovu predaju.

Federacija BiH ima Zakon o računovodstvu i reviziji koji je usvojen 2009. godine, a u primjeni je od početka 2010. godine. Nijedna izmjena nije urađena u tom zakonu, a mnoge stvari su se mijenjale, stoga je ocjenjeno da je neophodnost promjene neupitna.

Da bi novi Zakon o računovodstvu i reviziji stupio na snagu potrebno je da ga usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH. 

Izvor: FENA