Uvijek sigurne i provjerene informacije!

Jasmina Bišćević Tokić: “ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA FBIH, JEDAN OD KRUCIJALNIH ZADATAKA U NAREDNOM MANDATU!”

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju izmeđuBosne i Hercegovine i Evropske unije, koji je stupio nasnagu 1.6.2015. godine, BiH se obavezala da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU. To je jedan od osnovnih uslova koje BiH mora ispuniti nasvom putu ka članstvu u EU. 

U Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU od 29. maja 2019. godine i pratećem Analitičkom izvještaju ocijenjeno je da je BiH u ranoj fazi pripremljenosti u oblasti zaštite potrošača, te da posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju zakonodavstva o zaštiti potrošača na svim nivoima, a time i osiguravanjem njegovog pravilnog provođenja.

Dakle, iako se ovaj zakon nije smatrao prioritetnim, te je njegovo usvajanje i provođenje implementirano prilično stidljivo, inicirat ću revidiranje istog uz insisitrianju na potpunoj pažnji i koncentraciji.

Ovaj Zakon u bukvalnom smislu mora pravdati svoj naziv i potrošačima se moraju otvoriti veće mogućnosti. Iako smo do sada imali solidna rješenja, nastojat ćemo potrošačima omogućiti bolju zaštitiu, no njegovu implementaciju i medijski obznaniti, jer je činjenica da nismo ni svjesni, kakve sve mogućnosti ovaj zakon sasobom otvara.

Sasvim sigurno, adekvatnim zakonskim rješenjima, na naposredan način ćemo zaštiti i privredu, te naše proizvođače i sve robe potom činiti kvalitetnijim i konkurentnijim i to kako na domaćem, tako na inostranom tržištu.

Iako nisam ekonomski analitičar, niti strateg, sigurna sam da će se većina ekonomskih eksperata složiti sa mnom kad je u pitanju prioritetnost u razrađivanju i usvajanju ovog Zakona. 

Zaista ću s posebnim uživanjem raditi na zakonima, koji su od direktnog uticaja na kvalitet života naših sugrađana.

Vaša Jasmina Bišćević Tokić